Η Διοίκηση της εταιρείας HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. τεκμηριώνει και υιοθετεί συγκεκριμένη Πολιτική για την Ποιότητα, την οποία και αντιμετωπίζει ως αναπόσπαστο τμήμα της γενικότερης λειτουργίας της, έτσι ώστε να διατηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής εφαρμόζοντας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 προκειμένου όλες οι διεργασίες που επιδρούν στην ποιότητα να είναι ελεγχόμενες.
Βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης και κατ’ επέκταση κάθε εργαζομένου της, είναι η παροχή υπηρεσιών ικανών, αφενός να καλύψουν πλήρως τις εκάστοτε προδιαγεγραμμένες συμβατικές απαιτήσεις, αφετέρου να συμμορφώνονται στις υφιστάμενες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις. Η επίτευξη της προαναφερόμενης πολιτικής πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής μίας σειράς δράσεων οι οποίες αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης και επικεντρώνονται:

 • Στην εστίαση της επιχείρησης προς τον πελάτη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης.
 • Στην περιοδική ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Στην περιοδική ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της επίδοσης του εφαρμοζόμενου Προγράμματος Ποιότητας.
 • Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την εφαρμοζόμενη Πολιτική Ποιότητας και τους Αντικειμενικούς Σκοπούς για την Ποιότητα.
 • Στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Στη διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραμμένες απαιτήσεις του Εργοδότη, εκπληρώνοντας συγχρόνως όλες τις προαπαιτήσεις που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος.
 • Στη συμμόρφωση με τις υφιστάμενες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις.
 • Στην υιοθέτηση της αρχής της συνεχούς βελτίωσης.

Επιπλέον, η HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., εφαρμόζει για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της, σύστημα που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO: 14001:2015 – Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Προδιαγραφές με καθοδήγηση για τη χρήση τους.

Το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης αποσκοπεί:

 • Στη δέσμευση της εταιρείας για συμμόρφωση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και για διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.
 • Στον εντοπισμό και στην παροχή κατεύθυνσης στις διαδικασίες και οδηγίες, οι οποίες εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος από το σύνολο του προσωπικού.
 • Να αποτελέσει σημείο αναφοράς για μέλη του προσωπικού, των οποίων οι δραστηριότητες δύναται να έχουν επίπτωση στην περιβαλλοντική επίδοση της εταιρείας.
 • Να υποστηρίξει την εκπαίδευση του προσωπικού
 • Να διευκολύνει τον έλεγχο του συστήματος.
 • Να αποδείξει την ύπαρξη ενός συστήματος με στόχο τη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε ενδιαφερόμενους φορείς.

politiki-poiotitas