Στον τομέα του σχεδιασμού και διαχείρισης έργων Περιβάλλοντος η εταιρεία μας έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια δυναμική, ειδικότερα όσον αφορά στην διαχείριση στερεών απορριμμάτων και ιλύος, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ξεκινούν από τον προκαταρκτικό σχεδιασμό ενός έργου έως και την παρακολούθηση της κατασκευής και λειτουργίας του. Ειδικότερα οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:
  • Διαχείριση στερεών αποβλήτων & ιλύος (Διαχείριση ειδικών αποβλήτων, ανακύκλωση υλικών, μηχανική – βιολογική επεξεργασία, θερμική επεξεργασία, Χ.Υ.Τ.Α. & αποκατάσταση Χ.Δ.Α.)
  • Έλεγχος και εξυγίανση ρυπασμένων συστημάτων
  • Εναλλακτικές μέθοδοι συλλογής υγρών & στερεών αποβλήτων
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και Περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • Φυτοτεχνικές Μελέτες & Μελέτες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
  • Μελέτες μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων