Η δυναμική ανάπτυξη της HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. οφείλεται στο ανθρώπινο δυναμικό της. Όλοι οι μηχανικοί που την στελεχώνουν διαθέτουν ανώτατη πανεπιστημιακή μόρφωση και η πλειονότητα αυτών κατέχουν επιπλέον μεταπτυχιακή εξειδίκευση στον τομέα τους. Η συνύπαρξη του συνόλου των διαφορετικών ειδικοτήτων – μηχανικών που στελεχώνουν την εταιρεία, με κοινή διοίκηση, προσφέρει την δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης σύνθετων έργων και αντικειμένων. Επί πλέον η HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. είναι σε θέση να αναλάβει και όλες τις υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός έργου, μεγιστοποιώντας έτσι την αποτελεσματικότητα και μειώνοντας τα προβλήματα διαχειριστικού χαρακτήρα. Συνολικά, η HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. διαθέτει μόνιμο προσωπικό άνω των 20 ατόμων και μεγάλο αριθμό μόνιμων συνεργατών (άνω των 50 ατόμων).

Ειδικότερα, το βασικό στελεχιακό δυναμικό της HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. έχει ως εξής: