Ο τομέας των Υδραυλικών έργων καθώς και η εξειδίκευση της εταιρείας μας στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και νερού, έχει οδηγήσει στην καθιέρωση της στον τομέα αυτό, καθώς έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Ειδικότερα οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

 • Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων & αποχέτευση οδοποιίας
 • Διαχείριση υδατικών πόρων & επεξεργασία νερού
 • Φράγματα – Λιμνοδεξαμενές
 • Μελέτες Υδρολογίες
 • Εγγειοβελτιωτικά Έργα – Αρδευτικά Δίκτυα
 • Αντιπλημμυρικά έργα και Διευθετήσεις χειμάρρων
 • Μελέτες έργων υδραυλικής επάρκειας τεχνικών έργων
 • Λιμενικά έργα & Υποθαλάσσιοι αγωγοί
 • Επεξεργασία και διάθεση αστικών & βιομηχανικών αποβλήτων
 • Έλεγχος διαρροών
 • Μελέτες δικτύων ύδρευσης
 • Μελέτες εξωτερικών υδραγωγείων