Οι υπηρεσίες υλοποίησης & υποστήριξης έργων που προσφέρει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

  • Προκαταρκτικές τεχνικές μελέτες
  • Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Προμελέτες (τεχνικές & περιβαλλοντικές – ΜΠΕ)
  • Οριστικές μελέτες – εφαρμογής
  • Λεπτομερείς κατασκευαστικές μελέτες
  • Διαχείριση κατασκευής έργων
  • Διαχείριση λειτουργίας & συντήρησης έργων
  • Εμπειρία σε όλα τα στάδια έργων με Μελέτη – Κατασκευή
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, οδηγιών, προδιαγραφών και θεσμικά θέματα