ΤΙΤΛΟΣ:Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Αποχέτευση κι επεξεργασία λυμάτων Καλαβρύτων»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Καλαβρύτων και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια α) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής της ΕΕΛ, β) της κατασκευής των έργων έως και την ολοκλήρωσή τους και γ) της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:Για την κατασκευή του «Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.
Για την κατασκευή των «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων»: Κ/Ξ ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – ΕΡΜΩΝ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Καλάβρυτα, Δήμος Καλαβρύτων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ελλάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα
1ο Υποέργο: Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων. Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης της πόλης των Καλαβρύτων με αγωγούς συνολικού μήκους 16.430 m. Όλοι οι αγωγοί κατασκευάστηκαν από σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας διπλού δομημένου τοιχώματος.
2ο Υποέργο: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.
Η μελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) για την εξυπηρέτηση Ι.Π 12.000 κατοίκων.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:1ο Υποέργο: 2.312.866,56 € πλέον ΦΠΑ.
2ο Υποέργο: 4.166.299,63 € πλέον ΦΠΑ.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠΠΕΡΑΑ.