ΤΙΤΛΟΣ:«ΥΔΡΕΥΣΗ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ».
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Δήμος Αμαλιάδας
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση της Μελέτης Προσφοράς σε στάδιο Οριστικής Μελέτης για την κοινοπραξία και στην συνέχεια εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε – ΑΑΓΗΣ Α.Ε.»
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2008
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2009
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Λίμνη Πηνειού, Δήμος Αμαλιάδας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:Μελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού από την τεχνητή λίμνη του Πηνειού στον νομό Ηλείας.
Το έργο ξεκινά από το έργο υδροληψίας και καταλήγει στην προβλεπόμενη θέση όπου τα δίκτυα εξόδου καθαρού νερού συνδέονται με τα δίκτυα διανομής.
Η εγκατάσταση συνοπτικά αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες:
– Έργο υδροληψίας – αγωγός προσαγωγής νερού
– Φρεάτιο εισόδου – εσχάρωση
– Μονάδα οζόνωσης
– Μονάδα διόρθωσης pH
– Ταχεία ανάμιξη
– Κροκίδωση
– Καθίζηση
– Μονάδα διύλισης
– Απολύμανση με αέριο χλώριο
– Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού
– Εγκατάσταση αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών (θειικού αργιλίου, πολυηλεκτρολύτη, θειικού οξέος και καυστικού νατρίου)
– Μονάδα επεξεργασίας ιλύος (αντλιοστάσιο ιλύος, δεξαμενή πάχυνσης, μονάδα αφυδάτωσης ιλύος).
– Μονάδα νερών έκπλυσης
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:11.700.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων