ΤΙΤΛΟΣ:Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Δήμος Προσοτσάνης
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Προσοτσάνης καθ’ όλη τη διάρκεια α) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής, β) της κατασκευής του έργου έως και την ολοκλήρωσή του και γ) της δοκιμαστικής λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:Κ/ξία ΕΤΕΔ Α.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Προσοτσάνη Δράμας, Ανατολική Μακεδονία, Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του Δ. Προσοτσάνης.
Η νέα εγκατάσταση εξυπηρετεί οικισμούς του Δ. Προσοτσάνης και την περιοχή του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ. Προσοτσάνης). Το έργο εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 15.000 κατοίκων στην τελική φάση σχεδιασμού. Το σύστημα επεξεργασίας που εφαρμόσθηκε είναι αυτό της Ενεργού Ιλύος με Παρατεταμένο Αερισμό (Extended Aeration) με ταυτόχρονη πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στον τελικό αποδέκτη (Αγγίτης), μέσω κλειστού αγωγού βαρύτητας.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:4.777.832,00 € με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠΠΕΡΑΑ.