ΤΙΤΛΟΣ:Κατασκευή XYTA στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Περιφέρεια Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη προσφοράς σε σταδιο Οριστικής μελέτης και Μελέτη Εφαρμογής για τον Αναδοχό καθώς και παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την κατασκευή του έργου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:Κ/Ξ “ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. & ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2008
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Γραμματικό Αττικής, Ελλάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Οι ελάχιστες υποχρεωτικές δεσμεύσεις, όσον αφορά την διαμόρφωση και την εκμετάλλευση του Χ.Υ.Τ.Α., έχουν ως εξής:
 Χωρητικότητα Α΄Φάσης: 2,0 εκ. m3 κατ΄ελάχιστον
 Χωρητικότητα Συνολικού Χ.Υ.Τ.Α.: 4,0 εκ. m3 κατ΄ελάχιστον
 Καθαρή επιφάνεια Α΄Φάσης:100 στρέμματα κατ΄ελάχιστον
 Καθαρή επιφάνεια Β΄Φάσης: 50 στρέμματα κατ΄ελάχιστον

Μελετήθηκε επίσης μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων για την επεξεργασία των συλλεγόμενων στραγγιασμάτων από το ΧΥΤΑ. Η μονάδα μελετήθηκε για υδραυλικό φορτίο 175 m3 . Σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτυγχάνονται στην έξοδο πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων (BOD5  40 mg/l, N 80 mg/l, COD 150 mg/l) και ταυτόχρονα να παρέχεται υψηλή ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε μεταβαλλόμενες παροχές και φορτία εισόδου. Τα καθαρά υγρά ανακυκλοφορούν στο ΧΥΤΑ ή εναλλακτικά διατίθενται για άρδευση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ η παραγόμενη ιλύς και το υπόλειμμα της αντίστροφης όσμωσης ανακυκλοφορεί στο ΧΥΤΑ.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:18.967.202 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013