ΤΙΤΛΟΣ:“Τεχνικός Σύμβουλος και Επίβλεψη Κατασκευής της νέας ΕΕΛ στην Γιουκσέκοβα”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εξωτερικών Σχέσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνικός Σύμβουλος και Επίβλεψη Κατασκευής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:05/2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Γιουκσέκοβα – Τουρκία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διοικητική, τεχνική και οικονομική ανάπτυξη ικανοτήτων της ομάδας υλοποίησης του Δήμου, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό αυτής της ομάδας μέσω σεμιναρίων, τεχνικό σύμβουλο σε θέματα διαχείρισης του Έργου και λειτουργίας της ΕΕΛ μετά την κατασκευή της, τεχνικό σύμβουλο σε θέματα εντόπισης κάθε είδους διαρροών, διαχείριση Σύμβασης Έργου και επίβλεψη κατασκευής, προετοιμασία σχεδίου για την τελική διαχείριση ιλύου μετά την επεξεργασία.

Η Σύμβαση Έργου του οποίου θα γίνει επίβλεψη θα έχει διάρκεια 30 μηνών για την Κατασκευή και 12 για τη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ. Τα κύρια έργα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής είναι: μελέτη και κατασκευή ΕΕΛ (ΜΟ 15,500 μ3/ημερα) συμπεριλαμβανόμενης προμήθειας ηλεκτρικών και μηχανολογικών εξοπλισμών και κατασκευής όλων των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία της ΕΕΛ. Μελέτη και κατασκευή συλλεκτήρα από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 70 μέτρων και διαμέτρου 1200 mm, δοκιμαστική λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση, εκπαίδευση δημοτικών υπαλλήλων.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:2.084.617 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πόροι Ε.Ε.