ΤΙΤΛΟΣ:Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Ολoκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού, Εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Δήμος Ορχομενού
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ορχομενού καθ’ όλη τη διάρκεια α) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής, β) της κατασκευής του έργου έως και την ολοκλήρωσή του και γ) της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:ΑΑΓΗΣ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2011
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:Σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Ορχομενός, Βοιωτία, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα:
1ο υποέργο: Ολοκλήρωση των υπαρχόντων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης του οικισμού του Ορχομενού, τον καθαρισμό του υφιστάμενου δικτύου όπου είναι απαραίτητο και την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου (υπό πίεση) για την μεταφορά των λυμάτων στο ΚΕΛ.
2ο υποέργο: Εργασίες για την αποπεράτωση και αναβάθμιση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ορχομενού και την κατασκευή αγωγού απαγωγής των επεξεργασμένων υδάτων από το ΚΕΛ προς τον αποδέκτη (Μέλανας ποταμός).
Η εφαρμοζόμενη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας είναι το σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού (Extended Aeration Activated Sludge System) με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση) και φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος. Το έργο σχεδιάστηκε για την Β’ Φάση (Ι.Π. 18.000 κάτοικοι, παροχή σχεδιασμού, Q= 2.880 m3/d).
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:8.277.608,79 € χωρίς ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠΠΕΡΑΑ.