ΤΙΤΛΟΣ:Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Πρώην Δήμος Λούρου (Δήμος Πρέβεζας)
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Λουρου και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων καθ’ όλη τη διάρκεια α) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής της ΕΕΛ και του δικτύου αποχέτευσης, β) της κατασκευής των έργων έως και την ολοκλήρωσή τους και γ) της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ »
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:ΙΘΑΚΗ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.2010
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Λούρος, Δήμος Πρέβεζας, Ήπειρος, Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα:
1ο Υποέργο: Κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α), κατασκευή των κεντρικών συλλεκτήρων, καθώς και κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων στους οικισμούς Λούρου, Ωρωπού και Στεφάνης.
2ο Υποέργο: Κατασκευή της ΕΕΛ των Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού και κατασκευή αγωγού διάθεσηςτων επεξεργασμένων υδάτων από την ΕΕΛ προς τον αποδέκτη (Λούρος ποταμός). Η εφαρμοζόμενη μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας είναι το σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού (Extended Aeration Activated Sludge System) με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση – απονιτροποίηση) και φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος. Το έργο μελετήθηκε για εξυπηρέτηση 18.000 ισοδύναμων κατοίκων στην τελική φάση.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:8.029.092,15 € πλέον ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠΠΕΡΑΑ.