ΤΙΤΛΟΣ:Μελέτη Προσφοράς & Εφαρμογής για το έργο: ΧΥΤΑ Ν. Σερρών – ΣΜΑ Ν. Ζίχνης και Νιγρίτας – Αποκατάσταση ΧΔΑ Νιγρίτας
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών)
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση της Μελέτης Προσφοράς & Εφαρμογής για το XYTA στο Παλαιοκάστρο, τους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) σε Ν. Ζίχνη και Νιγρίτα και την αποκατάσταση του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) Νιγρίτας.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΓΕΩ.ΠΕΡ. Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:Κ/Ξ Ι. Ταϊρης ΑΒΕΤΕ – ΕΤΕΔ ΑΕ – ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2008
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:2010
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Σέρρες, Κεντρική Μακεδονία, Ελλάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Ο Χ.Υ.Τ.Α. Νομού Σερρών περιλαμβάνει:
• Συνολική έκταση του χώρου περίπου 665 στρέμματα.
• Έργα συλλογής και επεξεργασίας των στραγγισμάτων, διαχείρισης βιοαερίου, αντιπλημμυρικής προστασίας, υποδομής.
• Περιβαλλοντική παρακολούθηση του χώρου.

Ο Χ.Α.Δ.Α. Νιγρίτας (Δήμος Νιγρίτας) περιλαμβάνει:
• Εξυγίανση και αποκατάσταση του Χώρου επιφάνειας 25 περίπου στρεμμάτων.
• Έργα συλλογής των στραγγισμάτων, διαχείρισης βιοαερίου, αντιπλημμυρικής προστασίας, υποδομής.
Επίσης μελετήθηκε ο Σ.Μ.Α. Νιγρίτας και ο Σ.Μ.Α. Ζίχνης

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:6.266.952,12 € με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Συγχρηματοδότηση 75% (Ταμείο Συνοχής) – 25% (Εθνικοί Πόροι)