ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν:
• Εργασίες προετοιμασίας και υλοποίησης του διαγωνισμού του ως άνω έργου
• Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής & δοκιμαστικής λειτουργίας του ως άνω έργου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΑLKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – ENVIROPLAN Α.Ε.”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:“ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2015
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2017
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Ήλιδας, Ν. Ηλείας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο, αποτελείται από δύο διακριτά τμήματα:
Τμήμα Α: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» δηλαδή το «Επιμετρούμενο Τμήμα». Το τμήμα αυτό του έργου αφορά στην κατασκευή του χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων συνολικής χωρητικότητας της τάξης των 450.000m3. Ειδικότερα προβλέπεται η διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης, η στεγάνωσή της, η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη συλλογή και μεταφορά των παραγόμενων στραγγιδίων και του παραγόμενου βιοαερίου συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως λοιπών απαιτουμένων τεχνικών έργων καθώς και όλων των απαιτούμενων δοκιμασιών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του τμηματικού αυτού έργου και τη θέση του σε καλή λειτουργία.
Τμήμα Β: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Χ.Υ.Τ.Υ. Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας» δηλαδή το «Κατ’ αποκοπή Τμήμα». Το τμήμα αυτό του έργου αφορά στη σύνταξη της μελέτης εφαρμογής του έργου και στην κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγιδίων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου (σε συμφωνία και με τη μελέτη προσφοράς του) αλλά και τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Περιλαμβάνεται ακόμα η 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΣ και η θέση σε καλή λειτουργία αυτού του τμήματος του έργου.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:9.495.600 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2007-2013