ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου συνοπτικά περιλαμβάνουν:
· Εργασίες προετοιμασίας και υλοποίησης του διαγωνισμού του έργου (συμμετοχή – υποβοήθηση στην διαγωνιστική διαδικασία)
· Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του ως άνω έργου (μετά τη σύναψη σύμβασης του έργου),
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (κατ.09)
SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.(κατ.13, κατ.08, κατ.18)”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αιγιαλείας, Ν. Αχαΐας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το υπό μελέτη έργο είναι το έργο της επέκτασης και αναβάθμισης της ΕΕΛ Αιγίου. Το έργο λειτουργεί σήμερα έχοντας δυναμικότητα 40.000 ι.κ. με την μέθοδο του παρατεταμένου αερισμού.
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή νέας μονάδας MBR δυναμικότητας 30.000ι.κ. η οποία θα λειτουργεί παράλληλα στην υφιστάμενη εγκατάσταση, καθώς και η αναβάθμιση – συντήρηση της υφιστάμενης εγκατάστασης ώστε η ΕΕΛ Αιγίου να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποδοτικά για ισοδύναμο πληθυσμό 70.000 ι.κ., ενώ το έργο να είναι επεκτάσιμο για την εξυπηρέτηση 98.000ι.κ.
Οι εργασίες επέκτασης περιορίζονται σε:
 Εγκατάσταση επιπλέον αντλιών σε αντλιοστάσια αρχικής ανύψωσης και τροφοδοσίας νέων έργων. Ιδιαίτερα στο ΑΣ νέων έργων η εγκατάσταση γίνεται σε ιδιαίτερο θάλαμο ο οποίος απομονώνεται με αποτέλεσμα οι εργασίες να είναι εύκολες και χωρίς την ανάγκη διακοπής της λειτουργίας.
 Εγκατάσταση του εξοπλισμού προεπεξεργασίας και απονιτροποίησης στις μονάδες που προσφέρονται από τώρα τα έργα Π/Μ
 Κατασκευή δύο δεξαμενών αερισμού και δύο μονάδων μεμβρανών
 Εγκατάσταση μιας επιπλέον αντλίας στο αντλιοστάσιο περίσσειας
 Εγκατάσταση ενός επιπλέον καναλιού υπερχείλισης σε κάθε δεξαμενή καθίζησης
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: