ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εργασίες Τεχνικού Συμβούλου για την προετοιμασία, υλοποίηση του διαγωνισμού των έργων δικτύων αποχέτευσης και ΕΕΛ, καθώς και υποστήριξης κατά τη φάση κατασκευής των έργων.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ.ΦΡΑΓΚΟΣ”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:1ο Έργο – Δίκτυα αποχέτευσης: Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.- ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Τα έργα αφορούν τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων των οικισμών Μαυρομματίου και Λεονταρίου – Θεσπιέων του Δήμου Αλιάρτου.
Το συνολικό μήκος των δικτύων συλλογής και μεταφοράς των τριών υπό μελέτη οικισμών είναι περίπου 33,70 χλμ.
Η ΕΕΛ σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού των οικισμών Μαυρομματίου και Θεσπιών – Λεονταρίου για χρονικό ορίζοντα 20ετίας (6000 ΙΠ) και 40ετίας (10.800 ΙΠ).
Η βιολογική μέθοδος επεξεργασίας, η οποία προτείνεται είναι το σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος.
Η εκροή της ΕΕΛ διατίθεται στον ποταμό «Άσκρη».
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:1ο Έργο: 5.757.800,00 €. πλέον ΦΠΑ
2ο Έργο: 3.014.450,00 €, πλέον ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΠΠΕΡΑΑ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ