ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου (ΤΣ), αναλύονται ως εξής:
• Πριν την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης, ο ΤΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στο σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
• Μετά την υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης ο ΤΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στην κατασκευή & λειτουργία του έργου.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:Κ/ΞIA: “ΑΑΓΗΣ Α.Ε. – ΟΣΙΡΙΣ Α.Ε.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2015
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2021
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Σπετσών, Ν. Αττικής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο αποτελείται από δύο τμήματα:
1ο.ΤΜΗΜΑ
Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού Σπετσών, κεντρικός αποχετευτικός αγωγός και αντλιοστάσια προσαγωγής.

2ο. ΤΜΗΜΑ
Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σπετσών.
Οι ΕΚΛ κατασκευαζονται στο νότιο τμήμα του νησιού σε οικόπεδο έκτασης περίπου τεσσάρων (4) στρεμμάτων σε χώρο παλιού λατομείου.
Οι Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων σχεδιάστηκαν σε δύο φάσεις, μία (Α΄ Φάση) για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων αναγκών της τρέχουσας 20ετίας και μία δεύτερη (Β΄ Φάση) για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων αναγκών της 40ετίας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας επεξεργασίας.
Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θαλάσσια περιοχή Ζάστενα με υποβρύχιο αγωγό πλησίον της περιοχής απόθεσης στερεών αποβλήτων του νησιού.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:17.548.980,86 € (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013-ΕΠΠΕΡΑΑ