ΤΙΤΛΟΣ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και υλοποίησης του έργου.
Υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το Χρηματοδοτικό μέσο (ΕΠΠΕΡΑΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ”
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2015
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το συνολικό δίκτυο διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα που είναι:
• 1ο Τμήμα: Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Αλιάρτου.
• 2ο Τμήμα: Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης των συνοικισμών Ευρυτάνων – Μουλκίου με αναρρόφηση υπό κενό (vacuum).
Το έργο τέλος περιλαμβάνει και το δίκτυο μεταφοράς του συνόλου των λυμάτων προς την υφιστάμενη ΕΕΛ Αλιάρτου.