ΤΙΤΛΟΣ:ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΔΙΤ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Υποστήριξη του Φορέα κατά την Α’ φάση (προεπιλογή) και Β’ του διαγωνισμού για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) του έργου ΣΔΙΤ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ» έως και την υπογραφή της Σύμβασης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. (Α’ ΦΑΣΗ)
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Β’ ΦΑΣΗ)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Ήλιδας, Ν. Ηλείας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας θα εξυπηρετεί το σύνολο του πληθυσμού του Νομού Ηλείας με δυναμικότητα 80.000 tn ετησίως. Τα υλικά που θα εισέρχονται στο εργοστάσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα είναι:
 Αστικά Στερεά Απόβλητα
 Προ-διαλεγμένο Οργανικό Υλικό των Αστικών Στερεών Αποβλήτων από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή

Τα προϊόντα που θα ανακτώνται – παράγονται από την επεξεργασία των ανωτέρω Αποβλήτων της Μονάδας θα είναι τα εξής:
 Σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο
 Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό και γυαλί)
 Compost (λίπασμα)
 Ηλεκτρική Ενέργεια από το βιοαέριο και
 Στερεά Υπολείμματα από την παραγωγική διαδικασία, μη περαιτέρω αξιοποιήσιμα (υπολογίζονται στο 35% της δυναμικότητας της μονάδας και θα οδηγούνται στον Χ.Υ.Τ.Υ.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ιδιωτικά κεφάλαια και ΕΣΠΑ