ΤΙΤΛΟΣ:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρμογής για την κατασκευαστρια εταιρεία “ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.”
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. – ΕΠΕΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο αφορά τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου της αναβάθμισης και επέκτασης της υφιστάμενης ΕΕΛ Καλαμάτας.
Η παροχή σχεδιασμού της εγκατάστασης είναι για χειμώνα 14.400 m3/day και για το καλοκαίρι 19.200 m3/day.
Ισοδύναμος πληθυσμός για το χειμώνα 90.000 κάτοικοι και για το καλοκαίρι 120.000.
Εκπονήθηκε το σύνολο της οριστικής μελέτης καθώς και της μελέτης εφαρμογής του έργου.