ΤΙΤΛΟΣ:“Συμφωνία Πλαίσιο για την Υλοποίηση Εξωτερικής Βοήθειας 2018 – Τομέας 2 (EuropeAid/138778/DH/SER/Multi)”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. σε κοινοπραξία με συντονίστρια εταιρεία την Euronet Consulting EEIG (ΒΕ)
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:1/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Παγκοσμίως
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Συμφωνία Πλαίσιο για την Υλοποίηση Εξωτερικής Βοήθειας με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνολική διάρκεια τεσσάρων ετών. Έργα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας αφορούν τους παρακάτω τομείς :
1. Συγκοινωνιακά και Κατασκευαστικά
2. Ψηφιακές τεχνολογίες και Υπηρεσίες
3. Γεωσκόπηση
4. Αστική Ανάπτυξη και Πόλεις
5. Αειφόρος Ενέργεια
6. Πυρηνική Ασφάλεια
7. Βιώσιμη Διαχείριση Αποβλήτων
8. Ιδιωτικός Τομέας
9. Εμπόριο
10. Δημιουργία Απασχόλησης (Αγορά Εργασίας – επίσημη και ανεπίσημη)
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:120.000.000 € (για όλες τις κοινοπραξίες)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ευρωπαϊκοί πόροι