ΤΙΤΛΟΣ:“Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αστική Ανάπτυξη, Ύδρευση και Απόβλητα – Τομέας 2: Ύδρευση και Απόβλητα”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. σε κοινοπραξία με συντονίστρια εταιρεία την Nicholas O’Dwyer Ltd (IE)
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:10/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Παγκοσμίως
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Συμφωνία Πλαίσιο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και συνολική διάρκεια τεσσάρων ετών. Έργα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συμφωνίας αφορούν τους παρακάτω τομείς :
1. Υδάτινους Πόρους και Έργα Ύδρευσης
2. Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Ανακύκλωση
3. Διαχείριση Πλημμυρών και Υδρολογία
4. Διαχείριση Αποβλήτων (δημοτικά απόβλητα, βιομηχανικά απόβλητα)
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:4.000.000 € (για όλες τις κοινοπραξίες)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ευρωπαϊκοί πόροι