ΤΙΤΛΟΣ:“Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Προετοιμασία Οριστικής Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψη Κατασκευής στις Νέες ΕΕΛ της Ngwerere και Chunga στη Λουσάκα”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Lusaka Water and Sewerage Company (LWSC)
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη και Επίβλεψη Κατασκευής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:06/2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:Σε εξέλιξη
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Λουσάκα – Ζάμπια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και Επίβλεψη Κατασκευής στις Νέες ΕΕΛ της Ngwerere και Chunga στη Λουσάκα, με στόχο την βελτίωση επεξεργασίας ακαθάρτων που προέρχονται από τις αποχετεύσεις στην Chunga, Manchinchi and Ngwerere
• Διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου Α και τακτοποίηση των πληρωμών
• Τοπογραφικές, Γεωτεχνικές και άλλες έρευνες καθώς και Οριστική Μελέτη για τις ΕΕΛ
• Έκθεση Περιβαλλοντολογικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και σχετικού Σχεδίου
• Σχέδιο Κήρυξης Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης και Διαχείριση αυτής
• Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και παροχή βοήθειας στην Υπηρεσία για την διαδικασία της Δημοπρασίας
• Διαχείριση Σύμβασης και Επίβλεψη Κατασκευής
• Παροχή βοήθειας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων και διακοπή λειτουργίας των παλαιών
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:5.189.530 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Πόροι ΕΤΕ και KfW