ΤΙΤΛΟΣ:Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία & διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου-Παιανίας. Τμήμα Β’ κατ’ αποκοπή: ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας και αγωγοί διάθεσης
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας, των έργων προσαγωγής των λυμάτων και των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Τεχνική βοήθεια στην κξια κατά τη διάρκεια κατασκευής.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.-ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.-ΑΑΓΗΣ Α.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Κορωπί, Παιανία Αττικής, Ανατολική Αττική, Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Κατασκευή των αγωγών προσαγωγής ακαθάρτων στο κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου και Παιανίας (συνολικού μήκους 16.750 μ.), του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου και Παιανίας (τελική φάση ισ.πληθ. 136.667 κατ. [40ετία], έργα εισόδου & προεπεξεργασίας, πρωτοβάθμια καθίζηση, βιολογική επεξεργασία, τριτοβάθμια επεξεργασία, μονάδα απολύμανσης με UV, επεξεργασία ιλύος), αγωγών διάθεσης επεξεργασμένων (συνολικού μήκους 16.900 μ.), σήραγγας πεταλοειδούς διατομής d=4.00 μ. συνολικού μήκους 1.285 μ., κατασκευή στομίων με τη μέθοδο Cut & Cover) & υποθαλάσσιου αγωγού-διαχυτήρα, συνολικού μήκους 1.000 μ.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:124.900.000 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΣΑΕ 085/8).