ΤΙΤΛΟΣ:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οριστική Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησής και ΣΑΥ – ΦΑΥ
Μελέτη Τοπογραφίας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (κατ. 13, κατ.16), SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. (κατ. 9)”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Παγγαίου, Νομός Καβάλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού της παραλίας Οφρυνίου, μελετήθηκε η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους περίπου 32,0 km. Οι αγωγοί εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού παραλίας Οφρυνίου είναι συνολικού μήκους 32.143 m και οι καταθλιπτικοί αγωγοί ακαθάρτων οικισμού παραλίας Οφρυνίου είναι μήκους 2.986 m.

Επίσης μελετήθηκαν οι αγωγοί προσαγωγής – μεταφοράς ακαθάρτων του οικισμού Κάρυανης προς την ΕΕΛ συνολικού μήκους περίπου 7.200 m.