ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΟΕΔΑ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Κ/Ξ “MILTIADES-IORDANOU-MEDCON-db Technologies B.V.”_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και παροχή προς την κ/ξια τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:Κ/Ξ “MILTIADES-IORDANOU-MEDCON-db Technologies B.V.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2015
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2017
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Επαρχία Λεμεσού, Κύπρος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Οι εγκαταστάσεις που μελετήθηκαν και κατασκευασθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) στη θέση «Πεντάκωμο» – Κ.Σ. Πεντακώμου, η οποία περιλαμβάνει:
• Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας των Απορριμμάτων
– Μονάδα Μηχανικής Διαλογής
– Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας
• Εγκαταστάσεις διάθεσης των υπολειμμάτων
– ΧΥΤ Υπολειμμάτων
• Έργα υποδομής
2. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στη θέση «Καντού» – Κ.Σ.Καντού
Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής της ΟΕΔΑ Λεμεσού σχεδιάστηκε έτσι ώστε να δέχεται προς επεξεργασία 168.000 t/έτος. Περιλαμβάνει δύο γραμμές επεξεργασίας τουλάχιστον δυναμικότητας 20 tn/ώρα.
Στο ΧΥΤΥ θα οδηγούνται τα υπολείμματα των διεργασιών που προκύπτουν από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας.Ο σχεδιασμός του συνόλου της λεκάνης του ΧΥΤΥ είναι ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 1.260.000m3 και έκτασης 65 στρ. περίπου.
Επίσης μελετήθηκε εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων – Υγρών αποβλήτων με εφαρμοζόμενη τεχνολογία επεξργασίας MBR & RO.
Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Καντού έχει δυναμικότητα 15.000tn/έτος.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:73.117.800 € (κατασκευή και λειτουργία)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και από εθνικούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας