ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΑΒΑΛΟΥ)
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τοπογραφική Μελέτη, Προμελέτη ΕΕΝ, ΠΠΠΕ , Μελέτη Κτηματογράφησης, ΜΠΕ, Οριστική Μελέτη Αγωγού Διάθεσης Άλμης και Νερών Πλύσης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:“ΗΥDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.Ε. – SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. – ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. – LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΟΦΙΑ”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2017
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Άργους – Μυκηνών, Νομός Αργολίδας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Tο έργο μεταφοράς και επεξεργασίας του νερού του Αναβάλου περιλαμβάνει τα κάτωθι:
• Το αντλιοστάσιο υδροληψίας και μεταφοράς νερού από το φράγμα του Αναβάλου προς την υφιστάμενη διώρυγα, μέσω της οποίας το νερό μεταφέρεται στην υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή.
• Τα έργα υδροληψίας από την υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή τα οποία περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του κατάντη θυροφράγματος και την διάταξη υδροληψίας προς την εγκατάσταση επεξεργασίας.
• Την μονάδα προεπεξεργασίας του νερού, η οποία εγκαθίσταται σε ανεξάρτητο κτίριο και στην οποία συντελείται η λεπτοεσχάρωση για την απομάκρυνση τυχόν φερτών σωματιδίων.
• Την δεξαμενή ανεπεξέργαστου νερού στην οποία οδηγείται το νερό και απ’ όπου τροφοδοτείται μέσω αντλιών η μονάδα υπερδιήθησης.
• Την μονάδα υπερδιήθησης (UF) με τον παρελκόμενο εξοπλισμό.
• Την δεξαμενή αποθήκευσης διηθημένου νερού.
• Τα αντλιοστάσια τροφοδοσίας αντίστροφης όσμωσης, έκπλυσης υπερδιήθησης και μίξης.
• Την μονάδα αντίστροφης όσμωσης με τον παρελκόμενο εξοπλισμό.
• Την δεξαμενή επαφής στην οποία γίνεται προσθήκη χλωρίου.
• Το έργο μεταφοράς του παραγόμενου νερού προς την πηγή της Αμυμώνης.
• Την δεξαμενή αποθήκευσης του παραγόμενου νερού.
Η μονάδα αφαλάτωσης διαστασιολογηθηκε για παροχή πόσιμου νερού 26.688 m3/d ή 1.112 m3/h στην παρούσα Φάση (Α΄ Φάση) του έργου, ενώ λαμβάνεται πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση σε 53.376 m3/d ή 2.224 m3/h (Β΄ Φάση).
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:12.281.550 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013