ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:“ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ”
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΕΛ & ΔΙΚΤΥΟΥ (Υδρ/κων , Η/Μ), ΜΠΕ , ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ , ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ , ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε –
LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2016
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Νομός Αττικής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αλεπωχώρι:
Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού, προτείνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους περίπου 23,2 km. Επιλέγεται η τοποθέτηση τριών (3) αντλιοστασίων σε χαμηλά σημεία του οικισμού, απ όπου με καταθλιπτικούς αγωγούς τα λύματα που συγκεντρώνονται σε έκαστο αντλιοστάσιο καταθλίβονται και μεταφέρονται σε ψηλότερα σημεία του δικτύου. καθώς και για την προσαγωγή των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Αλεποχωρίου, προβλέπεται ένα ακόμα αντλιοστάσιο.
Ο πληθυσμός σχεδιασμού του αποχετευτικού δικτύου και της ΕΕΛ του οικισμού του Αλεποχωρίου είναι για την 20ετία 5000 κάτοικοι και για την 40ετία 6600 κάτοικοι.

Το συστήμα επεξεργασίας λυμάτων που επιλέχθηκε είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration), με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελείται από :
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α) Φρεάτιο εισόδου
Β) Σύστημα προεπεξεργασίας: Η προεπεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται σε ένα compact σύστημα εσχάρωσης – εξάμμωσης – λιποσυλλογής μέγιστης δυναμικότητας 162 m3/h. Η δυναμικότητα του συστήματος καλύπτει την παροχής αιχμής της Β΄ Φάσης.
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α) Φρεάτιο μερισμού βιολογικής επεξεργασίας – βιοεπιλογέας μικροοργανισμών
Β) Δεξαμενές αποφωσφόρωσης
Γ) Δεξαμενές απονιτροποίησης
Δ) Δεξαμενές αερισμού (νιτροποίησης)
Ε) Αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού
ΣΤ) Φρεάτιο μερισμού δεξαμενών καθίζησης (φρεάτιο μερισμού ΙΙ)
Ζ) Δεξαμενές καθίζησης
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ
Α) Μετρητής παροχής
Β) Δεξαμενή χλωρίωσης
Γ) Φρεάτιο αποχλωρίωσης
Δ) Δεξαμενή μεταερισμού
Ε) Φρεάτιο εξόδου μονάδας απολύμανσης -μεταερισμού
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος
Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ιλύος
Φυγοκεντρικός διαχωριστής
Σύστημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη
Μεταφορά αφυδατωμένης ιλύος
Κτίριο αφυδάτωσης
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Φρεάτιο φόρτισης αγωγού διάθεσης
Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων: Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στον Κορινθιακό κόλπο.

Πόρτο Γερμενό:
Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού, προτείνεται η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους περίπου 24,0 km.Επιλέγεται η τοποθέτηση επτά (7) αντλιοστασίων σε χαμηλά σημεία του οικισμού, απ όπου με καταθλιπτικούς αγωγούς τα λύματα που συγκεντρώνονται σε έκαστο αντλιοστάσιο καταθλίβονται και μεταφέρονται σε ψηλότερα σημεία του δικτύου καθώς και για την προσαγωγή των λυμάτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Πόρτο Γερμενό, προβλέπεται ένα ακόμα αντλιοστάσιο.

Το συστήμα επεξεργασίας λυμάτων που επιλέχθηκε είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration), με ταυτόχρονη βιολογική απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων αποτελείται από :
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α) Φρεάτιο εισόδου
Β) Σύστημα προεπεξεργασίας: Η προεπεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται σε ένα compact σύστημα εσχάρωσης – εξάμμωσης – λιποσυλλογής μέγιστης δυναμικότητας 162 m3/h. Η δυναμικότητα του συστήματος καλύπτει την παροχής αιχμής της Β΄ Φάσης.
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α) Φρεάτιο μερισμού βιολογικής επεξεργασίας – βιοεπιλογέας μικροοργανισμών
Β) Δεξαμενές αποφωσφόρωσης
Γ) Δεξαμενές απονιτροποίησης
Δ) Δεξαμενές αερισμού (νιτροποίησης)
Ε) Αντλιοστάσιο ανάμικτου υγρού
ΣΤ) Φρεάτιο μερισμού δεξαμενών καθίζησης (φρεάτιο μερισμού ΙΙ)
Ζ) Δεξαμενές καθίζησης
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ
Α) Μετρητής παροχής
Β) Δεξαμενή χλωρίωσης
Γ) Φρεάτιο αποχλωρίωσης
Δ) Δεξαμενή μεταερισμού
Ε) Φρεάτιο εξόδου μονάδας απολύμανσης -μεταερισμού
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΗΣ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
Δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ιλύος
Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ιλύος
Φυγοκεντρικός διαχωριστής
Σύστημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη
Μεταφορά αφυδατωμένης ιλύος
Κτίριο αφυδάτωσης
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
Φρεάτιο φόρτισης αγωγού διάθεσης
Αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων: Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα γίνεται στον Κορινθιακό κόλπο.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: