ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:“ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
(ΥΠΑΑΤ/ΔΤΜΚ)”
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ , ΜΠΕ , ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ , ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ , ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , ΣΑΥ-ΦΑΥ , ΜΟΣ , ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Δωρίδας, Νομός Φωκίδας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Δίκτυο αγωγών ακαθάρτων και προσαγωγής
Μελετήθηκαν επτά (7) βασικοί βαρυτικοί κλάδοι οι οποίοι θα συλλέγουν και θα μεταφέρουν τα λύματα στην ΕΕΛ.
Το συνολικό μήκος των αγωγών είναι 4.032,00m και οι διατομές τους κυμαίνονται από Φ200 έως Φ315.

Εγκατάστση Επεξεργασίας Λυμάτων
Η επιλεγμένη μέθοδος επεξεργασίας για την ΕΕΛ είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού με Μεμβράνες (MBR).
Ο ισοδύναμος πληθυσμός σχεδιασμού για την Α Φάση είναι 2850 κάτοικοι (παροχή αιχμής 71m3/hr) και για την Β 4.000 κάτοικοι (παροχή αιχμής 94m3/hr).
Οι μονάδες που αποτελούν την ΕΕΛ είναι:
1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
2 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
4 ΜΟΝΑΔΑ ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗΣ
6 ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Φρεάτιο μερισμού βιολογικής επεξεργασίας, Δεξαμενές απονιτροποίησης,, Δεξαμενές αερισμού (νιτροποίησης))
7 ΜΟΝΑΔΑ MBR
8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
9 ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΩΣΗΣ
10 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
(Δεξαμενή χλωρίωσης, Φρεάτιο αποχλωρίωσης, Δεξαμενή καθαρών – Φρεάτιο εξόδου)
11 ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
12 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ
13 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Κυριακίου θα γίνεται στο παρακείμενο του γηπέδου ρέμα Κατρούγα.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: