ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ , ΜΠΕ , ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΜ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ , ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ , ΣΑΥ-ΦΑΥ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ”
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2011
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Ορχομενού, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το δίκτυο αποχέτευσης και οι αγωγοί μεταφοράς των λυμάτων προς την υφιστάμενη ΕΕΛ αποτελούνται από:
• αγωγούς βαρύτητας συνολικού μήκους 208,68 km.
• καταθλιπτικούς αγωγούς συνολικού μήκους 208,68 km.
• εννέα (9) αντλιοστάσια ακαθάρτων, εκ των οποίων τα έξι χωροθετούνται εντός του οικισμού, και τα υπόλοιπα τρία κατά μήκος της Λεωφόρου Οινόης, όπου διέρχονται τα έργα μεταφοράς των λυμάτων προς την ΕΕΛ.
Οι βαρυτικοί αγωγοί διακρίνονται σε 18 συλλεκτήριους αγωγούς , το δευτερεύον δίκτυο αγωγών που καταλήγει σε κάθε έναν από τους συλλεκτήριους και τον βαρυτικό τμήμα των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων προς την ΕΕΛ. Οι συλλεκτήριοι καταλήγουν είτε σε κάποιο από τα αντλιοστάσια ακαθάρτων είτε σε μεγαλύτερο συλλεκτήριο.
Τα έργα μεταφοράς προς την υφιστάμενη ΕΕΛ, απαρτίζονται από τρεις καταθλιπτικούς αγωγούς και έναν αγωγό βαρύτητας, και τα οποία χωροθετούνται κατά μήκος της Λεωφόρου Οινόης, συνολικού μήκους 6,40km.

Η υφιστάμενη ΕΕΛ Σχηματαρίου εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 25.000 ι.κ., ο οποίος προστίθεται στον παραπάνω πληθυσμό της περιοχής μελέτης ώστε να υπολογισθεί ο ισοδύναμος πληθυσμός σχεδιασμού των έργων επέκτασης της ΕΕΛ. Ο Ισοδύναμος Πληθυσμός Σχεδιασμού των έργων επέκτασης της ΕΕΛ Σχηματαρίου – Οινοφύτων για την Α Φαση είναι 43.850 κάτοικοι (με παροχή αιχμής 833m3/hr) και για την Β Φάση 51.100 κάτοικοι (με παροχή αιχμής 845 m3/hr).
Η επιλεγμένη μέθοδος επεξεργασίας είναι το Σύστημα Ενεργού Ιλύος Παρατεταμένου Αερισμού με Μεμβράνες (MBR). Η εν λόγω μέθοδος πέραν της πολύ υψηλής ποιότητας εκροής η οποία υπερκαλύπτει τις πολύ υψηλές απαιτήσεις των περιβαλλοντικών όρων, είναι σχεδόν μονόδρομος λόγω και του πολύ περιορισμένου χώρου που είναι διαθέσιμος στο υφιστάμενο οικόπεδο.

Οι νέες μονάδες που προβλέπονται είναι :
Φρεάτιο άφιξης
Αντλιοστάσιο ανύψωσης
Προεπεξεργασία (εσχάρωση, Εξάμμωση – Αφαίρεση επιπλεόντων)
Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων
Δεξαμενή και αντλιοστασιο εξισορρόπησης
Μοναδα λεπτοεσχαρωσης
Μονάδα MBR
Κτίριο ενέργειας – υποσταθμού
και θα γίνουν οι απαιτούμενες αναβαθμίσεις στις υπόλοιπες υφιστάμενες μονάδες.
Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων των έργων επέκτασης της ΕΕΛ Σχηματαρίου – Οινοφύτων θα γίνεται στον Ασωπό ποταμό μέσω του ρέματος Θερμωδών, όπως και στην υφιστάμενη εγκατάσταση. Ο υφιστάμενος αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων διατηρείται.

ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: