ΤΙΤΛΟΣ:ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:“ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.
AARON COHEN
LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
(ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ)”
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής & Επίβλεψη Κατασκευής των έργων αποστράγγισης ομβρίων περιβαλλοντος χώρου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:“για την LDK: ΗYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2009
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Αθήνα, Ελλάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Η στρατηγική αντιμετώπισης της αποχέτευσης ομβρίων στηρίχτηκε σε δύο βασικά κριτήρια – στόχους:
Α) Το να μην επιβαρυνθούν τα υφιστάμενα δίκτυα ομβρίων με αυξημένες απορροές από την περιοχή του έργου.
Β) Να κατασκευαστούν μέσα στο χώρο του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Αποστράγγισης – ΒΣΑ» (Sustainable Drainage Systems – SUDS), με σκοπό την αποθήκευση – διαχείριση των απορροών ομβρίων πριν βγουν από το οικόπεδο προς τους υφιστάμενους αποδέκτες.
Τα Βιώσιμα Συστήματα Αποστράγγισης ουσιαστικά αποτελούνται από υπόγειους χώρους αποθήκευσης ομβρίων, συγκεκριμένα από Κανάλια διήθησης και Δεξαμενές ανάσχεσης –υπερχείλισης.