ΤΙΤΛΟΣ:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ»
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:«NEOPHYTOU – TECHNOVA – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. J.V.»
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Η θέση, ανήκει διοικητικά στις κοινότητες Αγίας Μαρινούδας και Μαραθούντας, της Επαρχίας Πάφου, Κυπρος.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το έργο αφορά την αποκατάσταση 36 ΧΑΔΑ στην ευρύτερη Επαρχία της Πάφου. Οι χώροι είναι οι κάτωθι:
PF01 Νέο Χωριό
PF02 Χόλι
PF03 Φιλούσα Χρυσοχούς
PF04 Ζαχαριάς
PF05 Δρύνιας
PF06 Ασπρογιά
PF07 Ακουρσός
PF08 Κάθηκας
PF09 Τέρρα
PF10 Πόλις Χρυσοχούς
PF11 Κινούσα
PF12 Παναγιά
PF13 Αναδιού
PF14 Φοίτη
PF15 Πολέμι
PF16 Αμαργέτη
PF17 Αγ. Μαρίνα Καλοκεδάρων
PF18 Πενταλιά
PF19 Γαλαταριά
PF20 Χωλέτρια
PF21a Κελοκέδαρα
PF21b Κελοκέδαρα
PF22 Σαλαμιού
PF23 Αγ. Ιωάννης
PF24 Αγ. Γεώργιος
PF25 Τραχυπέδουλα
PF26 Κέδαρες
PF27 Πραιτώρι
PF28 Αγ. Νικόλαος
PF29 Αγ. Μαρινούδα
PF30 Σουσκιού
PF31 Κούκλια
PF32 Αρχιμανδρίτα
PF33 Φάλειας
PF34 Πωμός
PF35 Αγ. Μαρίνα Χρυσοχούς
PF36 Λυσός
Από τους 36 ΧΑΔΑ τα απορριμματα των 23 από αυτούς μεταφέρθηκαν είτε στο ΧΑΔΑ της Αγίας Μαγουρας (PF29) είτε στο ΧΑΔΑ της Τέρρα (PF09) και στους υπόλοιπους 13 ΧΑΔΑ έγινε μελέτη και τελική αποκατάσταση τους.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:8.000.000,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε. περίοδου 2007-2013 και Εθνικοί Πόροι της Κυπριακής Δημοκρατίας