ΤΙΤΛΟΣ:“ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Χ.Α.Δ.Α.) ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ” (Αρ. Διαγωνισμού : 14/2011)
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οριστική Μελέτη – Μελέτη Εφαρμογής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ:“K/Ξ ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – Μ.Τ.Α.Τ.Ε. TECHNOVA”
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2014
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2016
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Επαρχίες Λάρνακας και Αμμόχωστου στην Κύπρο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Μελέτη αποκαταστασης δέκα Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στις περιοχές των Επαρχιών Λάρνακας και Αμμόχωστου. Οι ΧΑΔΑ που αποκαταστάθηκαν είναι:
LR01 ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΑ,
LR02 ΜΑΡΩΝΙ,
LR03 ΜΑΡΙ,
LR04 ΚΟΦΙΝΟΥ,
LR05 ΚΟΡΝΟΣ,
LR06 ΑΛΑΜΙΝΟΣ,
LR09 ΑΒΔΕΛΛΕΡΟ,
LR10 ΚΕΛΛΙΑ,
LR11 ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ,
LR13 ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ
για τους 8 χώρους έγινε μελέτη τελική αποκατάσταση τους, ενώ για τους χώρους LR02 Μαρώνι και LR07 Κιβισίλι μελετήθηκε η μεταφορά των απορριμμάτων στους χώρους LR03 Μαρί και LR08 Τερσεφάνου αντίστοιχα.
ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:8.000.000€ χωρίς Φ.Π.Α.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε την Προγραμματική Περίοδο
2007-2013 και από Εθνικούς Πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας