ΤΙΤΛΟΣ:Μελέτη – Κατασκευή Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος της Ε.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Ε.Υ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Μελέτη Εφαρμογής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. (ΚΑΡΝΑΒΕΖΟΣ Χ)
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2011
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2011
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αφορά στην στατική μελέτη του κτιρίου ξήρανσης. Το κτίριο ξήρανσης αποτελείται από δύο επιμέρους στατικά ανεξάρτητα κτίρια, α) Το Μεταλλικό Κτίριο και β) Το Κτίριο Βοηθητικών Υπηρεσιών το οποίο θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού των επιμέρους κτιρίων.