Οδηγίες για το κλείσιμο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και την έναρξη του ΣΕΣ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε δύο Οδηγίες αφενός για τη διαχείριση των τρεχόντων έργων και το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, αφετέρου για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ). Ειδικότερα:

Με το αρ. πρωτ. 51760/20-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για τη διαχείριση των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ τόσο για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013, όσο και κατά τη μεταβατική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμφωνία για τα σχέδια εξυγίανσης που έχουν κοινοποιηθεί στην ΕΕ (για τη μείωση της υπερδέσμευσης πόρων). Οι οδηγίες αυτές αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες έργων:

  1. Τα ενταγμένα έργα που θα υλοποιηθούν εντός της περιόδου 2007-2013.
  2. Τα έργα που έχουν προταθεί για απένταξη.
  3. Τα έργα phasing (γέφυρα).
  4. Τα μη λειτουργικά έργα, δηλαδή αυτά που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας περιόδου και δεν θα γίνουν phasing.
  5. Νέες εντάξεις έργων της περιόδου 2007-2013 (όπου χρειάζεται για να μην απολεσθούν πόροι).

Με το αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ 1153/15-10-2014 έγγραφο εκδίδονται Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΣΕΣ) που αφορούν έργα τα οποία κρίνεται ότι επενεργούν θετικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, θα χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα και μπορεί να ξεκινήσει η υλοποίησή τους πριν την οριστική έγκριση των ΕΠ του ΣΕΣ από την ΕΕ (είναι τα λεγόμενα εμπροσθοβαρή έργα).

Καθορισμός διαδικασιών για την κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3335/10.12.2014 η υπ’ αριθ. 5143/5.12.2014 Απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) όπως ισχύει».

Η Απόφαση αυτή καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και τον χρόνο παρακράτησης και απόδοσης, καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204).

Προδιαγραφές για μηχανική-βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3339/12.12.2014 η υπ’ αριθ. οικ. 56366/4351/4.12.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24).».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι οριακές τιμές (άρθρο 2), οι απαιτήσεις επεξεργασίας για την παραγωγή (άρθρο 3), τα μέτρα και οι όροι για την χρήση (άρθρο 4) και η διαδικασία αδειοδότησης για την χρήση του κομπόστ τύπου Α (υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο κομπόστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων) και του χωνεύματος τύπου Α (υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο χώνευμα που προκύπτει από την αναερόβια χώνευση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων σε μορφή στερεού πλακούντα).

Επίσης, καθορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας (άρθρο 6) και τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που ανακτώνται από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων (άρθρο 7).

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Ψηφίστηκε στις 11.12.2014 στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων».

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο οι προτεινόμενες επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, οι οποίες είχαν ομοφώνως συμφωνηθεί από την σχετική Ομάδα Εργασίας την οποία είχε συστήσει το ίδιο το Υπουργείο. Για μία ακόμη φορά, διαφαίνεται ότι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελετητική αγορά (ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, μη έγκριση Σ.Π. και συμπληρωματικών συμβάσεων, κ.ά.) δεν συνιστούν προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο.

Η μόνη διάταξη του νέου νόμου (βλ. άρθρο 75) που αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η άρση της απαράδεκτης υποχρέωσης να έχουν οι εταίροι/μέτοχοι των εταιρειών την ίδια φορολογική έδρα με την εταιρεία (αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 138/09).

Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4281/14, και πρωτίστως η έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. για τα θέματα των επαγγελματικών μητρώων (επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων) και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, συνιστά, πλέον, τη μοναδική διαφαινόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου, τη διακοπή της ελεύθερης πτώσης και την στροφή προς την υγιή και ουσιαστική ανάκαμψη αυτού.

Κατά τα λοιπά, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις, κυρίως για τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και κάποιες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και σημασίας, όπως η σύσταση ειδικού Φορέα με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (βλ. άρθρο 70). Η Εταιρία αυτή θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στη διοίκηση της Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και των μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005. Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενημέρωσης και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων.