ΤΙΤΛΟΣ:ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Σύνταξη Τυποποιημένων Τευχών Δημοπράτησης
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Αθήνα, Ελλάδα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αντικείμενο των υπηρεσιών ήταν η επικαιροποίηση των Τυποποιημένων Τευχών δημοπράτησης για έργα που δημοπρατούνται με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή και αφορούν σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Η επικαιροποίηση αφορά, μεταξύ άλλων, σε θέματα νέων τεχνολογιών, υλικών-εξοπλισμού, νέες μεθοδολογίες, διευκρινίσεις επί των διαδικασιών και προσαρμογή των Τ.Δ. στις νέες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).