ΤΙΤΛΟΣ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Χ.Α.Δ.Α ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ «ΛΑΜΔΑ» ΚΑΙ «ΜΠΟΥΚΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΤΜΠΑ και Οριστική Μελέτη και τοπογραφική αποτύπωση
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Ορχομενός, Βοιωτία, Στερεά Ελλάδα, Ελλάδα.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Ορχομενού στις περιοχές «Λάμδα» και «Μπούκα». Η συνολική έκταση των ρυπασμένων χώρων είναι περίπου 59.700 τ.μ..
Οι εργασίες που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν:
– Εξομάλυνση απορριμματικού ανάγλυφου.
– Στεγανοποίηση.
– Εργασίες διαχείρισης στραγγισμάτων
– Εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων
– Εργασίες κατασκευής έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης (διάνοιξη γεωτρήσεων παρακολούθησης ποιότητας υπογείων υδάτων, μάρτυρες παρακολούθησης καθιζήσεων αναγλύφου)
– Στρώση ανάπτυξης πρασίνου
– Εργασίες λοιπών έργων υποδομής (πύλη, περίφραξη, σήμανση)