ΤΙΤΛΟΣ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Χ.Α.Δ.Α ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΤΟΥΜΠΡΗ”, “ΚΟΥΤΠΟΣ” ΚΑΙ “ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ”, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΤΜΠΑ, Οριστική Μελέτη και τοπογραφική αποτύπωση
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δίστομο, Αράχοβα, Νομός Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στις περιοχές «Τούμπρη» και «Κούτπος» της Δ.Ε. Αράχωβας, και «Μαύρα Λιθάρια» . Η συνολική έκταση των ρυπασμένων χώρων είναι περίπου 36.000 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας.
Οι εργασίες που μελετήθηκαν είναι :
– Εξομάλυνση απορριμματικού ανάγλυφου.
– Στεγανοποίηση.
– Ενισχύσεις πρανών και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας.
– Εργασίες κατασκευής έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης
– Στρώση ανάπτυξης πρασίνου
– Εργασίες λοιπών έργων υποδομής (πύλη, περίφραξη, σήμανση)