ΤΙΤΛΟΣ:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΜΠΑ, ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ “ΜΑΖΙ”, “ΘΕΣΠΙΕΣ” ΚΑΙ “ΝΕΟΧΩΡΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Τοπογραφική αποτύπωση, Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης και Οριστική μελέτη αποκατάστασης τριών ΧΑΔΑ και σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Η μελέτη αφορά την αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αλιάρτου στις περιοχές «Μάζι» της Δ.Ε. Μαζίου, «Αγ. Τριάδα» της Δ.Ε. Θεσπιών και στη θέση «Αγ. Αθανάσιος ή Λιθάρια» της Δ.Ε. Νεοχωρίου. Η συνολική έκταση των ρυπασμένων χώρων είναι περίπου 42.000 τ.μ., ιδιοκτησίας του Δήμου Αλιάρτου.
Προτεινόμενα από τη μελέτη Μέτρα Αποκατάστασης:
– Εξομάλυνση απορριμματικού ανάγλυφου. Περιλαμβάνονται οι εργασίες επανεπίχωσης – διάστρωσης υφιστάμενων αποθέσεων για τη σταθεροποίηση και διαμόρφωση του απορριμματικού αναγλύφου.
– Στεγανοποίηση. Περιλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής στρώσεων τελικής κάλυψης (εξομάλυνση, αποστράγγιση, ζώνη φύτευσης).
– Εργασίες κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων
– Εργασίες κατασκευής έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης (διάνοιξη γεωτρήσεων παρακολούθησης ποιότητας υπογείων υδάτων, μάρτυρες παρακολούθησης καθιζήσεων αναγλύφου)
– Στρώση ανάπτυξης πρασίνου
– Εργασίες λοιπών έργων υποδομής (πύλη, περίφραξη, σήμανση)