ΤΙΤΛΟΣ:ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ: Α) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΛΟΓΗ), Β) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΚΑΙ Γ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ.
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:Υπουργείο Περιβάλλοντος – ΕΠΠΕΡΑΑ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Υποστήριξη – Σύνταξη προτύπων μελέτης και τευχών δημοπράτησης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ Τ.Σ.:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τ.Σ.:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Αθήνα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Μελέτη και σύνταξη των :
• πρότυπων μελετών και τευχών δημοπράτησης για : α) εγκατάσταση κομποστοποίησης (με προδιαλογή), β) εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης (δεμάτων αστικών αποβλήτων) και γ) εγκατάσταση υποδοχής δεματοποιητή και κομποστοποιητή
και
• του σχέδιου εκπόνησης περιβαλλοντικών όρων και για τα τρία είδη των εγκαταστάσεων.