ΤΙΤΛΟΣ:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων και ηλεκτρομηχανολογικών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών και των εξωτερικών έργων προσαγωγής των λυμάτων και των απαιτούμενων στατικών μελετών.
Περιβαλλοντική μελέτη
Τοπογραφική μελέτη της περιοχής
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε. [16]
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Μελέτη των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Αγ. Θωμά και Κλειδιού και των έργων μεταφοράς στον ΒΙΟ.ΚΑ. Σχηματαρίου – Οινοφύτων. Περιλαμβάνουν την κατασκευή των κύριων αγωγών, των δευτερευόντων αγωγών εντός των οικισμών και των αγωγών σύνδεσης με όλα τα κτίρια των οικισμών. Η περιοχή μελέτης περιορίζεται στους οικισμούς Αγ. Θωμά, Κλειδί και στα έργα μεταφοράς στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟ.ΚΑ.) Σχηματαρίου – Οινοφύτων.
Η διαστασιολόγηση του δικτύου έγινε για συνολική παροχή αιχμής 71,91m3/h (έτος 2053)
Συνολικά προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) αντλιοστάσια ακαθάρτων. Τα δύο (Α/Σ1 & 2) χωροθετούνται εντός των οικισμών μελέτης (ένα σε κάθε οικισμό), ενώ το τρίτο (Α/Σ 3) χωροθετείται παραπλέυρως της κοίτης του ποταμού Σκάμανδρου, για τη μεταφορά των λυμάτων των δύο οικισμών προς τον ΒΙΟ.ΚΑ.. H παροχή σχεδιασμού (έτος 2033) για το αντλιοστάσιο Α/Σ1 είναι 11,05l/sec, για το Α/Σ2 0,62lt/sec και για το Α/Σ3 5,36lt/sec. Μέσω των τριών αυτών αντλιοστασίων κατά μήκος της Λεωφόρου Οινόης, πραγματοποιείται η μεταφορά των λυμάτων προς την υφιστάμενη ΕΕΛ Σχηματαρίου – Οινοφύτων, με την παρεμβολή και ενός τμήματος αγωγού βαρύτητας, μεταξύ των καταθλιπτικών αγωγών.