ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΠΕΡΙΦΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Προμελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και Τεύχη δημοπράτησης.
Οριστική μελέτη δικτύων αποχέτευσης, αγωγού μεταφοράς και αντλιοστασίων με Τεύχη Δημοπράτησης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2015
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Ύδρα, Ν. Αττικής
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Η μελέτη της κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των δικτύων του οικισμού της Υδρας.

Η ΕΕΛ σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού του οικισμού της Ύδρας για χρονικό ορίζοντα 20-ετίας (10.000 ισοδύναμοι κάτοικοι το καλοκαίρι) και για ορίζοντα 40ετίας (14.000 ισοδύναμοι κάτοικοι το καλοκαίρι).
Η ΕΕΛ περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα και στάδια επεξεργασίας:
• Έργα Προσαγωγής: Περιλαμβάνουν αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης και τον καταθλιπτικό αγωγό προσαγωγής των λυμάτων στην εγκατάσταση.
• Έργα Εισόδου: Περιλαμβάνουν φρεάτιο εισόδου με διάταξη εσχάρωσης.
• Έργα Προεπεξεργασίας: Τα έργα προεπεξεργασίας περιλαμβάνουν διατάξεις εσχάρωσης, εξάμμωσης και λιποσυλλογής.
• Βιολογική Βαθμίδα: Η βιολογική βαθμίδα θα αποτελείται από δεξαμενές επιλογής μικροοργανισμών, από δεξαμενές βιολογικής απομάκρυνσης φωσφόρου (αναερόβιες δεξαμενές) δεξαμενές απονιτροποίησης (ανοξικές δεξαμενές), δεξαμενές αερισμού, δεξαμενές καθίζησης, αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού και αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος.
• Έργα Απολύμανσης και Μεταερισμού: Θα περιλαμβάνουν δεξαμενή χλωρίωσης, αποχλωρίωσης και φρεάτιο μεταερισμού, με τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις δοσομέτρησης χημικών και αερισμού.
• Έργα μέτρησης παροχής.
• Έργα επεξεργασίας ιλύος: Περιλαμβάνουν διατάξεις μηχανικής πάχυνσης και μηχανικής αφυδάτωσης της περίσσειας ιλύος.
• Έργα εξόδου και διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων: Περιλαμβάνουν το φρεάτιο φόρτισης και τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.