ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Μονάδας Κομποστοποίησης και ΣΜΑ. Τεύχη Δημοπράτησης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2016
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Προσοτσάνης, Ν. Δράμας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Ο πρώτος χώρος που μελετήθηκε είναι την Εγκατάσταση Αερόβιας Επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών και ο δεύτερος χώρος ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
Για τη Μοναδα κομποστοποίησης υλοποιήθηκαν η μελέτη των διαδικασιών για Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και η εκτίμηση των απαιτούμενου εξοπλισμού, η διαστασιολόγηση και επιλογή μεθόδου της Εγκατάστασης Αερόβιας Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων και η εκτίμηση του εξοπλισμού.
Για την Μονάδα του ΣΜΑ έγινε η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης και η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης.