ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης Μονάδας Κομποστοποίησης. Τεύχη Δημοπράτησης.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2013
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2016
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Παγγαίου, Νομός Καβάλας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Αντικείμενο της μελέτης είναι:
• Η μελέτη των διαδικασιών για Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ).
• Η διαμόρφωση του χώρου στον οποίο προβλέπεται η κατασκευή της μονάδας και οι απαραίτητες υποδομές ώστε η εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) να λειτουργήσει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Η Εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί με βάση το ΠέΣΔΑ της περιοχής και για το έτος 2025, με προβλεπόμενα συνολικά εισερχόμενα βιοαπόβλητα μαζί με τα πράσινα της τάξης των 4.182tn, θα εξυπηρετεί περίπου 34.000 κατοίκους της περιοχής.