ΤΙΤΛΟΣ:ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΚΟΝΙΔΕΪΚΑ”
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:Οριστική μελέτη για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και την στέγαση του δεματοποιητή.
Τοπογραφική Αποτύπωση
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:2014
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Ήλιδας, Ν. Ηλείας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Η μελέτη προβλέπει αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Ήλιδας στην περιοχή «Κονιδέϊκα» καθώς και την κατασκευή των έργων υποδομής για την υποδοχή στον ίδιο χώρο της εγκατάστασης δεματοποίησης των αστικών στερεών αποβλήτων της εξυπηρετούμενης περιοχής.

Η μονάδα δεματοποίησης είναι μέγιστης δυναμικότητας 25.000 τόνους/έτος και προσφέρει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης συμπιεσμένων αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) σε δέματα, τα οποία είναι αεροστεγή και υδατοστεγή.
Επίσης μελετήθηκαν όλα τα υποστηρικτικά έργα υποδομής και βοηθητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργίας της μονάδας.