ΤΙΤΛΟΣ:ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:ALKOPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2012
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:2013
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ:Δήμος Αλιάρτου, Ν. Βοιωτίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ:Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Αλιαρτου αποτελείται από τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό, τους δευτερεύοντες συλλεκτήριους και το τριτεύον δίκτυο, τα φρεάτια επίσκεψης και ένα αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων με συνολικό μήκος δικτύου 26,50km και 1 αντλιοστάσιο.
Οι κάτοικοι που εξυπηρετούνται είναι 4420 για το 2032 (20ετία) και 6120 για το 2052 (40ετία) και οι παροχές αιχμής είναι 29,89l/sec και 39,39l/sec αντίστοιχα.
Το δίκτυο καταλήγει στο κεντρικό μικτό Αντλιοστάσιο (συμβατικό και αναρρόφησης) από όπου ξεκινάει ο αγωγός προσαγωγής προς την ΕΕΛ.

Επίσης υλοποιήθηκε και η μελέτη όλων των απαιτούμενων έργων για το δίκτυο αναρρόφησης υπό κενό (vacuum) των συνοικισμών Ευρυτανών-Μουλκίου Αλιάρτου.