Προδιαγραφές για μηχανική-βιολογική επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3339/12.12.2014 η υπ’ αριθ. οικ. 56366/4351/4.12.2014 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α’ 24).».

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι οριακές τιμές (άρθρο 2), οι απαιτήσεις επεξεργασίας για την παραγωγή (άρθρο 3), τα μέτρα και οι όροι για την χρήση (άρθρο 4) και η διαδικασία αδειοδότησης για την χρήση του κομπόστ τύπου Α (υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο κομπόστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων) και του χωνεύματος τύπου Α (υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο χώνευμα που προκύπτει από την αναερόβια χώνευση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων σε μορφή στερεού πλακούντα).

Επίσης, καθορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας (άρθρο 6) και τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που ανακτώνται από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων (άρθρο 7).

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Ψηφίστηκε στις 11.12.2014 στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων».

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις του ΣΕΓΜ δεν συμπεριλήφθηκαν στο νομοσχέδιο οι προτεινόμενες επείγουσες τροποποιήσεις του Ν. 3316/05, οι οποίες είχαν ομοφώνως συμφωνηθεί από την σχετική Ομάδα Εργασίας την οποία είχε συστήσει το ίδιο το Υπουργείο. Για μία ακόμη φορά, διαφαίνεται ότι τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η μελετητική αγορά (ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, μη έγκριση Σ.Π. και συμπληρωματικών συμβάσεων, κ.ά.) δεν συνιστούν προτεραιότητα για το αρμόδιο Υπουργείο.

Η μόνη διάταξη του νέου νόμου (βλ. άρθρο 75) που αφορά τις μελετητικές επιχειρήσεις είναι η άρση της απαράδεκτης υποχρέωσης να έχουν οι εταίροι/μέτοχοι των εταιρειών την ίδια φορολογική έδρα με την εταιρεία (αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 138/09).

Κατά συνέπεια, η ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4281/14, και πρωτίστως η έκδοση των προβλεπόμενων Π.Δ. για τα θέματα των επαγγελματικών μητρώων (επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων) και για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων, συνιστά, πλέον, τη μοναδική διαφαινόμενη ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου, τη διακοπή της ελεύθερης πτώσης και την στροφή προς την υγιή και ουσιαστική ανάκαμψη αυτού.

Κατά τα λοιπά, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διάφορες ενδιαφέρουσες διατάξεις, κυρίως για τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες, αλλά και κάποιες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και σημασίας, όπως η σύσταση ειδικού Φορέα με την επωνυμία «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (βλ. άρθρο 70). Η Εταιρία αυτή θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα λειτουργεί σε ανταποδοτική βάση, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στη διοίκηση της Εταιρίας θα εκπροσωπούνται ισότιμα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή των τεχνικών έργων περιλαμβανομένων και των μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005. Σκοπός της εταιρείας θα είναι η ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκής ενημέρωσης και υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων.